Kategorie příspěvků Nezařazené

Roráty 2022

Tento příznačný název nemusí na první dojem působit adventně, ale je tomu přesně naopak a roráty (neboli mše svaté před rozedněním) bezprostředně k tomu období patří. V naší farnosti byly v adventu roráty každé úterý a čtvrtek od 6:30 h, a to převážně pro naše nejmladší, tedy děti, kterým se i promluva uzpůsobila.

Jejich příchod do kostelíčka byl obohacen nesením lucerniček se světýlky, kterými osvětlují oltář a přitemněný kostelík. Jednou jeden klučina, jmenuje se Martínek donesl svítícího anděla s 20 diodovými světly, ten to tam opravdu rozzářil. Jeho odpověď byla „že zrovna ráno žádnou lucerničku nenašel“, prý anděl byl po ruce a měřil bezmála 1/2metru.

Na konci mše svaté se vždy nalepovaly hvězdičky na papírové nebe nad jeslemi Ježíška, aby při narození měl rozzářený betlém. A aby toho nebylo málo, tak v pastoračním centru obětavé maminky měly nachystanou snídani, abychom byli posilněni nejen na duši, ale i na těle.

sv. Mikuláš

Svatý Mikuláš ve Velkých Karlovicích

   Letos se v naší obci Mikuláš doslova zabydlel. I když jeho svátek přesně vychází na úterý 6.prosince, tak s předstihem si nemohl ujít návštěvu mateřské školy, následně spanilou jízdu v motorovém kočáře přes všechna údolí Karlovic, až po poslední návštěvu, kterou si nechal na 2. adventní neděli ve velkokarlovickém kostelíku.

  Děti nejprve čekaly s obrovským očekáváním, jestli se náhodou svatému Mikuláši něco nestalo nebo jestli nezapomněl přijít. Je však vidět, že v tomto má svatý Mikuláš jasno, nerad by dětičky o svůj příchod připravil, neboť v tom je jeho hlavní poslání, dělat radost, obdarovávat, ale hlavně odlehčit v době adventní a připomenout, že těšení se na sv. Mikuláše je jen předobraz veliké radosti, která nás čeká na Štědrý den, a tou je svátek narození Božího dítěte.

Betlémské světlo 17.12.

Zpovídání

Velké Karlovice 11.12. v čase 15:00 až 16:00.

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Velké Karlovice konané dne 10.11.2022

Přítomni byli o. František Kantár, členové farní rady – Zdeněk Drienovský, Lenka Holčáková, Alena Janotová, Petr Koňařík, Terezie Koňaříková, Petr Kupčík, Milena Mikulová, Jitka Ryplová, Anička Šimčíková, Pavla Šrubařová, Veronika Valchářová, Helena Vašutová, Jindřiška Zvěřinová.          

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:

  • Oznámení o složení nově zvolené farní pastorační rady, postupné směrování činnosti jednotlivých členů farní rady do různých oblastí – např. katecheze pro děti o prvních pátcích, adorace koncem kalendářního měsíce, setkávání mužů, zapojení rodin do farního života, činnost mládeže apod.
  • Informovanost farníků o jednání farní pastorační rady nejen formou zápisu na internetových stránkách, ale i jeho vyvěšením do vývěsky. Dále při nedělních bohoslužbách následujících po setkání rady, také vystoupením některého z členů, který přednese přítomným informaci o průběhu a závěrech jednání. Také před plánovaným setkáním farní rady bude veřejnost informována o tom, co by se na něm mělo projednávat a bude dán prostor pro náměty, nápady a připomínky farníků, se kterými se mohou obracet na členy farní rady a tyto budou na jednání diskutovány.
  • Roráty se v letošním roce uskuteční celkem 6x – každé úterý a čtvrtek, vždy v 6:30 hod. a letos už i včetně snídaně pro zúčastněné děti v pastoračním centru. Začíná se v úterý 29. listopadu a poslední rorátní mše bude ve čtvrtek 15. prosince.
  • Mikuláš přijde do našeho kostelíka nadělovat v neděli 4. prosince po druhé mši svaté.
  • Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích je naplánován takto:

24.12. – Štědrý den                   24:00 hod.

25.12. – 1. svátek vánoční          8:00 hod. a 10:30 hod.

26.12. – 2. svátek vánoční          9:00 hod. – POUZE JEDNA MŠE SVATÁ !

28.12. – sv. Mláďátka                 18:00 hod.

29.12.                                        8:00 hod.

30.12. – svátek svaté Rodiny          ?

31.12. – sv. Silvestr                        15:00 adorace, 16:00 hod. mše svatá

  1.1. – Nový rok, Matka Boží, Panna Maria 8:00 hod. a 10:30 hod.

  • 18.12. v 18:00 hod. proběhne v našem kostele koncert Daniela Hůlky a Miroslava Brabce
  • 30.12. v 17:00 hod. se můžeme těšit na koncert našeho farního sboru s jejich hosty

Příští zasedání farní rady je naplánováno na 9.2.2023.

Slavnost Cyrila a Metoděje

V podvečer svátku svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, byla sloužena mše svatá po 10 letech u zvonice za Miloňovú, která je těmto dvěma velmi významným svatým zasvěcena. ,,Věříme, že se tato mše a událost stane již tradiční a bude se každoročně opakovat,“ znělo z úst některých přítomných.

    Již tradiční mše svatá v tento svátek se konala i u kaple na rozcestí Podťaté. Letos po dlouhých letech nám při mši svaté pršelo, ale víme jak déšť a vláha je pro život důležitá, takže přítomné to neodradilo, ba naopak na konci byli odměněni domácím produktem jak z cukrářské dílny, tak i pálenkovou dobrotou. Na závěr bychom mohli dodat, že vše co se s láskou dělá, tak se daří a pokud je tam Bůh, tak je to prostě Boží.

1. svaté přijímání 2022

Neděle 19. června byla velkou slavností pro naši farnost, ale hlavně pro naše děti, které se poctivě připravovaly, některé dokonce 2 roky na první svaté přijímání. K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 14 dětí, z toho 8 dívenek a 6 chlapců, kteří společně v sobotu poprvé přijali svátost smíření (zpověď) a neděle byla jejich velkým dnem ,,D“. Aby toho nebylo málo, tak na tento den připadal svátek Božího Těla a společně s dětmi jsme prošli procesím kolem našeho kostelíka. Při čtyřech zastaveních otec František žehnal nám všem přítomným, ale i celé farnosti, všem lidem i za ukončení nesmyslného válečného konfliktu.

Poslední pastýřský list arcibiskupa Graubnera arcidiecézi

https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/06/220630-posledni-pastyrsky-list-arcidiecezi-olomoucke.pdf

Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě

https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/05/220619-pastyrsky-list-k-ukonceni-diecezni-etapy-synody.pdf

Slavnost Nejsvětější Trojice 12.6.

V neděli 12.6. na Slavnost Nejsvětější Trojice byla sloužena mše svatá v 10:30 u kaple ke cti Nejsvětější Trojice v Jezerném. Mši svatou sloužili dva kněží – bývalý kněz naší farnosti P. Rastislav Kršák společně s P. Františkem. Otec Rastislav nás svou promluvou povzbudil k modlitbě svaté Trojice, která nám má být vzorem rodiny – Bůh otec, Ježíš syn a Duch svatý jako milující matka.

Tato slavnost stanovená na neděli po Seslání Ducha Svatého je jakoby korunou uplynulého období velikonočních tajemství spásy, neboť k nám hovoří o našem povolání do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí.

Ježíš před nanebevstoupením promluvil k učedníkům slovy: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ (Mt 28,18-19) – Při tomto křtu, v den, kdy jsme byli pokřtěni si v každém z nás Božská Trojice učinila příbytek a „jméno Boží, ve kterém jsme pokřtěni, si připomínáme pokaždé, když se označujeme znamením kříže“. (srov promluva papeže Benedikta XVI. před Angelus 30. 5. 2010)

Modlitbu „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému“ údajně r. 325 zavedl I. ekumenický koncil v Niceji. Synod v Narbon r. 589 stanovil, aby s ní kněží končili modlitbu každého žalmu, jak je tomu i v současném breviáři. V r. 1198 byl k uctívání tajemství Nejsvětější Trojice založen řád Trinitářů. K liturgicky samostatnému slavení Nejsvětější Trojice došlo v 11. století a papež Jan XXII. v r. 1334 tuto slavnost rozšířil na celou církev. Oslava Nejsvětější Trojice ovšem byla a je součástí každé liturgie.

http://catholica.cz/?id=5129