SYNODA 2021-2024


Závěrečný dokument diecézní fáze synodálního procesu

dokument ke stažení: https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/05/synteza-diecezniho-synodalniho-procesu-olomouc.pdf

https://www.ado.cz/2022/05/20/v-diecezni-fazi-synodalniho-procesu-volaji-lide-po-transparentnosti-i-spoluzodpovednosti/


https://magazin.signaly.cz/2201/synoda-nejde-o-shromazdovani-nazoru-ale-o-zive-setkani-lidi


Dotazník Synodality farnosti VK v pdf k vyplnění do 20.2.2022

Zaručená je Vaše anonymita, proto se v žádném případě nepodepisujte.
Pokud některým tématům neporozumíte nebo se Vás osobně netýkají, nemusíte je vyplňovat. Vyplněný
formulář vložte do obálky a zalepte. Obálka se bude vhazovat způsobem jako při běžném
hlasování do připravené krabice uvnitř kostela, při hlavním vstupu, (dostanete se rukou i přes mříž). Pokud
jste nemocní nebo z jiného důvodu nemůžete osobně, může za Vás vložení obálky udělat důvěrná osoba.

Více informací naleznete v záložce SYNODA 2021-2023.


Hlavní otázky pro synodální konzultační setkání ke stažení: Témata a otázky pro setkání ve skupinkách.pdf

Dotazník Synodality farnosti VK v pdf k vyplnění do 20.2.2022

Zaručená je Vaše anonymita, proto se v žádném případě nepodepisujte.
Pokud některým tématům neporozumíte nebo se Vás osobně netýkají, nemusíte je vyplňovat. Vyplněný
formulář vložte do obálky a zalepte. Obálka se bude vhazovat způsobem jako při běžném
hlasování do připravené krabice uvnitř kostela, při hlavním vstupu, (dostanete se rukou i přes mříž). Pokud
jste nemocní nebo z jiného důvodu nemůžete osobně, může za Vás vložení obálky udělat důvěrná osoba.


Všichni jsme pozvání k tomu, abychom vzájemně sobě naslouchali a promlouvali, a abychom vyjádřili vlastní zkušenost žité křesťanské víry. To bude možné v rámci 10 témat, které jsou předložena v tomto synodálním procesu.

Prakticky to znamená, že budeme do konce února 2022 tvořit skupinky 5-8 lidí, podle toho jaké téma koho zajímá. Pokud možno bude v každé skupince člen farní rady, který bude tuto skupinku vést.
Úkolem skupinky není odpovědět na všechny témata, ale pouze na to konkrétní vybrané. Skupinka má být prostorem, kde každý bez obav, ve svobodě, pravdě a lásce může vyjádřit svoji zkušenost s církví jako společenstvím na cestě.
Pokud byste měli zájem se zapojit, nebojte se oslovit člena farní rady, či otce Františka. Ti si zapíší vaše vybrané téma (otázku) a vezmou si na vás kontakt, abyste mohli být informováni o setkání vaší skupinky. Nebo toto napište na lísteček a vhoďte to do schránky na faře.

Bratři a sestry nebojme se zapojit do tohoto putování, ke kterému nás svatý otec vybízí !!!


https://www.ado.cz/synoda/

http://www.synoda.cz

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

Zahajovací mše v katedrále sv. Václava v Olomouci ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=jQCSA6YJMFw


Papež František zahájil tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

Popis loga synodálního procesu
Mohutný strom, oplývající moudrostí a září, se tyčí do nebes. Jako znamení života a naděje je vyjádřením Kristova kříže. Skrze něj je nadnášena eucharistie, zářící jako slunce. Příčná ramena, otevřená jako ruce nebo křídla, jsou odkazem na Ducha Svatého.
Boží lid zde vyobrazený nestojí na místě: je lidem v pohybu, přesně tak, jak vyjadřuje původ slova synoda, tj. „společné putování“. Boží lid je sjednocen stromem života, který do nich vdechuje život a od nějž vychází toto společné putování. 15 postav shrnuje celé lidstvo v odlišnostech životních situací jednotlivých generací a původu. Tento aspekt je zdůrazněn rozmanitostí barev postav, které samy o sobě jsou odrazem radosti. Mezi osobami v této skupině není žádná hierarchie, všechny se nachází na stejné úrovni: mladí, senioři, muži, ženy, mladiství, děti, laici, řeholníci, rodiče, manželé, jednotlivci. Biskup a řeholní sestra nestojí tváří v tvář ostatním, ale kráčí společně s nimi. Jako by samo sebou na prvních místech tohoto zástupu kráčí děti a mladiství. Tak, jak o tom hovoří Ježíš v Evangeliu: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, ale zjevil jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)
Jakou podobu má toto naše společné putování do Božího království? Na tuto otázku nám odpovídá motto pod
grafikou: je to podoba synodální církve. Tedy církve, která je prožívána jako společenství skrze spoluúčast v uskutečňování vlastního poslání: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ (Mk 16,15)

Co je to synoda?
Slovo „Synoda“ se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

„Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.“

Papež František

Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří vedeni Duchem Svatým – mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Týká se mě osobně?
Ano! Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá se Tě: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?” (srov. Mt 16,15)

Je synodální proces projevem nějaké módní vlny „demokratizace církve“?
Nikoli! Tento proces chce být procesem naslouchání celému Božímu lidu, všem v církvi: od prostých křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže. Všem je dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu mají zejména biskupové, stojící v čele jednotlivých diecézí, naslouchat tomu, co říká Duch Svatý prostřednictvím křesťanů v jejich diecézích.

„Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“

1 Kor 12,7

Jak bude synodální proces probíhat?
9./10. října 2021 – Slavnostní zahájení papežem Františkem v Římě

17.října 2021 – Slavnostní zahájení synody v každé diecézi
• Biskup každé diecéze určí koordinátora, který spolu s týmem bude moderovat celý synodální proces na úrovni diecéze.
• V každé farnosti bude ustanoven koordinátor synodálních skupinek, které zde vzniknou.
• V průběhu měsíců říjen 2021 až leden 2022 se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat o nabídnutých tématech.

Co je vlastně cílem synody?
Cíl i metoda jsou obsaženy v samotném mottu:

„Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“

Jaké konkrétní otázky budou například řešeny?
• Jaký prostor k promlouvání v církvi máme (muži, ženy, děti, senioři…)?
• Jaký prostor je mi dán k tomu, abych se mohl podílet na rozhodování a směřování života mého křesťanského společenství?
• Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání druhým v našich společenstvích?
• Jakým skupinám lidí se v církvi dosud nedostatečně naslouchá?
• Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení liturgie, je-li liturgie dílem celého shromážděného Božího lidu?
• Jak dochází v našem církevním společenství k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo rozhoduje?

„Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž „dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu“.

(Přípravný dokument, 32)

Jak bude synodální proces realizován?
Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.

“Řekli jsme, že se k poradě mají svolat všichni, protože Bůh často zjevuje to, co je lepší, mladšímu.”

(Řehole sv. Benedikta, kap. III)

A jaký bude praktický dopad celého procesu?
Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže fáze realizace podnětů. Ta vnese do života církve nové oživení struktur a příležitostí k naslouchání všem, k rozlišování, k dialogu a oživení stylu rozhodování, a to jak na úrovni místních církevních společenství, tak na úrovni celé církve.

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.