Farnost 2020

První svaté přijímání

Den 4. 10. 2020 se určitě zapíše do našich srdcí, neboť touto velikou radostí bylo přivítání šesti nových dětí (2 kluci, 4 holky) k Božímu stolu.

Prvním svatým přijímáním se dětem otvírají další možnosti růstu ve svátostech a každé toto dosažení je milostí pro ně a ochranou pro rodiny. Víru, kterou tatínci zpečetili zapálením křestní svíce od velikonočního paškálu a předali svým dětem plamínek, který symbolizuje křehkost, ale zároveň touhu ať společně s rodiči rozzáří v plamen.

Jarní přijímání bylo z důvodů virové nemoci zrušeno a přesunuto na krásný říjnový den, který byl zasvěcen památce sv. Františka z Assisi. S Boží pomocí se první svaté přijímání uskutečnilo, i když zpřísněná opatření začala platit. Byl to poslední možný den, kdy se ještě mohlo ve vnitřních prostorách zpívat.

Otec František, který děti nejen na svátost připravoval, je také při mši svaté doprovázel a povzbuzoval svými zážitky z Afriky. Dával radu, aby ne, vždy spoléhaly samy na sebe, ale nechaly si poradit od starších, zkušenějších a tuto zkušenost přenesly do víry, kde zkušenějším pro vás děti je samotný Ježíš Kristus.

Náš duchovní otec v tento den oslavil svůj svátek a oslavil ho nejlépe jak mohl, a to s vámi děti při mši svaté.

Přejeme dětem nehasnoucí plamen života a radost z tohoto dne.

Otci Františkovi prosbu o Boží ochranu a velké díky za dar kněžství.

P.K.


Sestra Naomi (Eliška Mužíková)

   Skoro po 10 letech se domů do Velkých Karlovic vrátila naše rodačka, sestra a kamarádka Eliška Mužíková, která je nyní sestřička v řádu Misionářek lásky, sester Matky Terezy v Římě.

   Její cesta do řádu nebyla úplně přímá. Vystudovala Střední zdravotnickou školu na Vsetíně. Po studiích odjela pracovat do Prahy na 3 roky. Práce zdravotní sestry ji bavila a naplňovala. Vždy měla blízko k nemocným a opuštěným.

   Společně se sestrou i kamarády nevynechala příležitostnou diskotéku a vždy s ní byla legrace. Její srdce však mělo namířeno jinam. V Praze svou práci dělala s láskou a oddaně, ale stále neměla jasno. Několikrát navštívila komunitu sester Matky Terezy v Praze a tam ucítila, jako by to byl její druhý domov.

   Do řádu vstoupila v roce 2011 v Polsku a po 4 letech složila řeholní sliby a přijala jméno NAOMI. V prosinci roku 2021 jí čeká složení tzv. „věčných slibů“.

   Nyní působí v Římě v místě Tor Bella Monaca. Jde o oblast s velkou kriminalitou plnou morální i duchovní chudoby. V jejich domě působí 7 sester z různých částí světa. Komunikačním jazykem mezi sestrami je angličtina, mše svaté mají slouženy také v angličtině, ale při práci s místními lidmi mluví italsky. Náplní jejich práce je mimo jiné i péče o děti vyrůstající na ulici, jejichž rodiče jsou často drogově nebo jinak závislí, nebo jsou ve vězení. Dětem pomáhají s úkoly, hrají si s nimi, pořádají tábory a snaží se jim dát tolik potřebnou lásku, čas a pocit bezpečí.

   Po celém světě žijí sestry jen z darů dobrodinců a Boží prozřetelnosti. Typický šat, který nosila Matka Tereza, a stále ho nosí sestry po celém světě, se nazývá SÁRÍ. Je bílý s modrými pruhy na okraji a jeho délka je cca 5 m. Své oblečení si perou ručně a snaží se žít ve skromnosti a chudobě, jak je k tomu vedla Matka Tereza.

   Pán Ježíš přislíbil Matce Tereze, že jejich SÁRÍ bude svaté a bude jim ochranou jako plášť Panny Marie. Tomu dosvědčily sestry při požáru jejich domu v Africe, kdy shořelo vše. Po uhašení ohně našly sestry v popelu jejich poskládané a ohněm netknuté SÁRÍ.

   Jsi karlovskou vyslankyní v Římě, je to pro nás dar. „Ať Ti náš Pán žehná, Eliško a Panna Maria Tě chrání svým mateřským pláštěm.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kaple Nejsvětější Trojice v Jezerném

V údolí Jezerné se nachází jediná farní kaple Nejsvětější Trojice (sv. Jana). (Ostatní kaple a kapličky v obci jsou buď obecní, nebo soukromé.) Je to drobná lidová stavba s cibulovitým tvarem, věžičkou se zvonem, pokrytá dřevěným šindelem, která byla dostavěna Karlem Paigrem r. 1873. Před oltářem na dlažebním kameni se dochoval nápis: „Zde rozimej boží lásky a milosti máš mít otevřenu branu wěčnej radosi. MDCCCLXXIII“.

Farnost žádala konzistoř o její posvěcení, aby zde mohla být sloužena alespoň jednou v roce mše svatá. Žádosti bylo vyhověno až v roce 1907 a vždy po svátku svaté Trojice mohla být mše svatá sloužena. První zvon byl za 1. světové války zabaven pro armádní účely a proto byl v roce 1923 pořízen nový. Ve farní kronice se píše, že tento „nový“ zvon byl rovněž ve druhé světové válce zabaven, a odvezen do Ostravy k roztřídění. Zde pracoval dozorce sběrných surovin Antonín Vrzala ze Svárova a dostal se zde i jejich zvon, který byl označen jako starý a cenný, a proto jejich zvon uschoval a nahradil ho našim jezerňanským s náležitostmi svárovského. Tak se stalo, že náš zvon dostal značku a popis, které mu neodpovídaly a putoval do Prahy na fotografování a natáčení zvuku. Jelikož na něj došla řada až za tři roky, tak mezitím válka skončila. Obce, kterým zvony patřily, byly vyzvány, aby si je v Praze vyzvedly a tehdy dostali výzvu i ve Svárově. Antonín Vrzala jel do Prahy, zvon dovezl do Velkých Karlovic a tak se stalo, že byly zachráněny oba zvony, svárovský i jezerňanský.

V roce 2018 získala farnost dotaci z ministerstva zemědělství na její renovaci a o rok později byla kaplička obnovena. Rozsáhlá oprava kapličky zahrnovala opravu věžičky, výměnu krytiny, očištění zvonu, nátěr fasády, oken a dveří s dílčí opravou poškozených částí s cílem o maximální zachování stávajících prvků. Dále očištění štítu a kamenného kříže od mechů a lišejníků. Slavnostní mše svatá po opravě byla sloužena otcem Františkem 6. 6. 2020 na slavnost Nejsvětější Trojice.

 


Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

   Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni též jako Solunští bratři, v rámci své misie přišli na Velkou Moravu na pozvání knížete Rostislava a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který vytvořil Cyril také písmo nazývané hlaholice. Jan Pavel II. Je v roce 1981 prohlásil za spolupatrony Evropy a jsou hlavními patrony Moravy.

   Jako každoročně byla v naši farnosti sloužena 5. července hrubá mše svatá u kaple svatých Cyrila a Metoděje na rozcestí Léskové Podťaté. Obřad byl sloužen pod širým nebem za doprovodu naší Zasněžené scholy a celebrována otcem Františkem.

   Po skončení mše svaté si pro nás místní věřící připravili občerstvení v podobě frgálů, koláčků, věnečků i něčeho ostřejšího.

    Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať.

               Ať v našich srdcích zní slavné: Dědictví otců zachovej nám, Pane.

 


BOŽÍ TĚLO

V neděli 14. června jsme se mohli v naší farnosti účastnit slavnosti Těla a Krve Páně.

  Boží Tělo je slavnost, při které se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii.

  Součástí bylo procesí, při němž byla našim otcem Františkem nesena Svátost oltářní ke čtyřem předem připraveným oltářům. Průvod byl veden ministranty s křížem v čele, za nimi šli děti, a rozhazují květiny před kněze nesoucího Svátost oltářní. Vše probíhalo za doprovodu zpěvu všech přítomných farníků, kteří se řadili za kněze.

   Při zastavení u jednotlivých oltářů otec František žehnal farnosti, rodinám a celé obci.

Panno Maria, naše prostřednice, děkujeme, že se můžeme zase setkávat ve větším počtu.

 


Křížové cesty

Plesová sezóna skončila a bujaré veselí také. Popeleční středa nás vybízí ke ztišení a nejlépe k vnitřnímu obrácení srdce. K tomu nám napomáhá 40 denní postní doba a samozřejmě k plno hodnotnému prožití této doby patří křížové cesty.
Drazí farníci, přátelé a poutnici, můžete se zastavit a společně v Našem chrámu Panny Marie Sněžné prožít tyto cesty. Každý pátek se na Vás těší děti od 17:30h a provedou Vás 14 zastaveními. Další možností je přede mší ve středu anebo před hlavní nedělní mši svatou v 10h, kdy Vás po 6 neděl budou doprovázet místní farníci z řad maminek, otců rodin, seniorů a mládeže. (Bližší informace o křížových cestách a adoracích v kolonce ohlášky).
Poslední křížová cesta bude dopoledne na Velký pátek 10. 4. 2020 a půjde se průvodem obcí Velké Karlovice z údolí Léskové (chaty Pod javorem, nebo bývalé celnice) ke kostelu. Délka trasy cca 9 km, která je celá vedena po cyklostezce a vhodná pro kočárky i vozíčky (přesný čas dopředu upřesníme, ale tak aby navazoval na autobusové spojení).
Pane, žehnej tuto dobu, tyto díla a všem zúčastněným.


Setkání kněží SVD

Ve dnech 12. – 14. ledna 2020, přijala společnost Božího slova pozvání „duchovního otce“ a uskutečnila v naší farnosti setkání bratří kněží z tohoto řádu. Cílem je setkávání, vzájemné sdílení a v neposlední řadě vyvarovat se i špatným zkušenostem. Pondělní mši svatou vedl otec provinciál Kruták, za účasti 24 kněží a farního společenství.

Poděkování přijde všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě (jídla, obsluhy, úklidu a apod.) Panno Maria, nechť naše farnost vzkvétá.

https://www.verbisti.sk/stretnutie-verbistov-na-morave/

 


Tříkrálová sbírka 2020

Ve dnech 10. – 12. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Celkem se jí účastnilo 16 skupinek, které vyrazily do všech koutů naší obce. Všem koledníkům a koledníčkům patří obrovské DÍKY za jejich obětavou službu.

Poděkování koledníkům

Ve čtvrtek 30.1.2020 uspořádala Charita Nový Hrozenkov kuželkové odpoledne pro všechny malé i větší koledníky Tříkrálové sbírky.

Této akce se účastnilo asi 50 dětí z celého hornovsacka, různé věkové skupiny.

Hrálo se na 4. drahách a začátek byl plný rozpaků. Postupně se všechny děti osmělily a i ti nejmenší dokázali zabodovat. Na závěr byly děti trošku unavené, ale plné úsměvů a radosti v očích.

Děkujeme Charitě Nový Hrozenkov a všem ochotným organizátorům z Charity za uspořádání tohoto hezkého odpoledne.