Archiv autora správcem

Křížové cesty

Plesová sezóna skončila a bujaré veselí také. Popeleční středa nás vybízí ke ztišení a nejlépe k vnitřnímu obrácení srdce. K tomu nám napomáhá 40 denní postní doba a samozřejmě k plno hodnotnému prožití této doby patří křížové cesty.
Drazí farníci, přátelé a poutnici, můžete se zastavit a společně v Našem chrámu Panny Marie Sněžné prožít tyto cesty. Každý pátek se na Vás těší děti od 17:30h a provedou Vás 14 zastaveními. Další možností je přede mší ve středu anebo před hlavní nedělní mši svatou v 10h, kdy Vás po 6 neděl budou doprovázet místní farníci z řad maminek, otců rodin, seniorů a mládeže. (Bližší informace o křížových cestách a adoracích v kolonce ohlášky).
Poslední křížová cesta bude dopoledne na Velký pátek 10. 4. 2020 a půjde se průvodem obcí Velké Karlovice z údolí Léskové (chaty Pod javorem, nebo bývalé celnice) ke kostelu. Délka trasy cca 9 km, která je celá vedena po cyklostezce a vhodná pro kočárky i vozíčky (přesný čas dopředu upřesníme, ale tak aby navazoval na autobusové spojení).
Pane, žehnej tuto dobu, tyto díla a všem zúčastněným.

Pastýřský list pro První neděli postní 2020

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana slavnostně zapsal do seznamu svatých.
Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple vybudované nad jeho mučírnou, kde je dochovaný skřipec, na němž byl mučený, či do katedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému rozjímání o jeho odkazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali jen u rozjímání či liturgické oslavy, ale kdybychom odpověděli na jeho poselství velmi prakticky.
Mučedník zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svátosti smíření, která
přináší vnitřní uzdravení, a pokoj těm, kteří se pokorně a s důvěrou otevřou působení Boží milosti, kteří odevzdají Božímu milosrdenství všechna svá provinění a duchovní zranění. Využijme postní doby k dobré zpovědi a pamatujme, že plody této svátosti velmi závisí na naší přípravě. Nebojme se věnovat přípravě na zpověď hodně energie a času, aby naše duchovní uzdravení mělo větší trvání.
Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se modlit ani v krutých bolestech mučení. Když vykloubené ruce nemohly obracet listy modlitební knihy, dělal to jazykem. Najděme si v postní době více času na každodenní rozhovor s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly a pokoje.
Svatý Jan zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, když jim vyšel vstříc s průvodem, v jehož čele nesl v monstranci Krista přítomného pod způsobou chleba. Eucharistický Kristus přebývá ve všech svatostáncích našich kostelů. Přicházejme na adoraci s podobnou vírou, že Kristus v eucharistii může zachránit každou naši obec. V naší diecézi je nepřetržitá adorace. Každý den v roce se adoruje v některém z našich kostelů. Někde je ovšem hodně zkrácená. Najděte odvahu prodloužit tyto adorace na celý den až do pozdního večera, když už ne do noci. Kde je farníků málo, pozvěte si na pomoc věřící z okolí. Adorace je mocným lékem na nemoci naší doby. Už svatý Julián Eymard říkal, že tato doba je nemocná proto, že neadoruje. Pokorné klečení před svatostánkem učí správnému vidění a moudrosti. Rozhovor s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním vyjádřením naší víry, říká kardinál Sarah. Mějme odvahu klečet před svatostánkem a můžeme počítat se záchranou světa.
Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše věrnost církvi vyžaduje poslušnost k současnému papeži. Papež František dává mnoho silných výzev. Vezměme si jako úkol pro postní dobu aspoň jednu z nich: výzvu ke skromnému životu a ochraně životního prostředí, které je Božím darem. Přírodu nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji i řádně spravovat a jednou se z toho budeme před ním zodpovídat. Současný styl života je velmi nákladný a k přírodě bezohledný. Žádný z nás není tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě přispět, když bude žít skromněji a šetrněji, tolik nenakupovat a nevyhazovat, méně jezdit autem a létat letadlem, více chodit pěšky či na kole, zbytečně nesvítit a netopit, šetřit vodou, poctivě třídit odpad a nevyhazovat žádné jídlo. I to všechno může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu Božího stvoření, naší zodpovědnosti před Bohem.
Víme, že betonování a asfaltování velkých ploch, které donedávna sloužily jako pole, přispívá k oteplování a vysychání krajiny, že naopak by krajině mohlo pomoci sázení stromů. Proto Vás zvu ke společnému dílu. Vysázejme na farní zahrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je mnoho věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich málo a mají zahrady velké, sami na jejich obdělání nestačí. Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen s vysazováním, ale i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. Vím, že nákup ovoce v obchodě je pohodlnější, ale společná práce pomáhá budovat živé společenství, dětem pomáhá zakoušet realitu a navykat na práci i zodpovědnost. Sklizené plody vytváří příležitost k dobrým skutkům. Navíc v situaci, kdy postupně končí státní příspěvek na provoz církví, musí všechny farnosti hledat cestu k hospodářské samostatnosti. Toto může být malý, ale důležitý krůček. Nejde o podnikání, ale o společný život farní rodiny, v níž jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky v obchodě, ale vezmou si je ze zahrady za dobrovolný příspěvek na kostel.
Drazí přátelé, nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. Jen modlitba a skromný způsob života jsou úkolem pro každý den. Dobrá příprava na zpověď je úkolem na postní dobu. Adorační den máte jednou za rok. Sázení stromů je služba další generaci.
S vděčností za Vaši spolupráci na obnově světa každému z Vás ze srdce žehná
                                                                                                               arcibiskup Jan

text možno stáhnout v pdf zde

Lidovecký ples

Již tradičně se letos ve Velkých Karlovicích uskutečnil Lidovecký ples. Souhra náhod nám ukázala, že nejsme pány svého času (tříkrálová sbírka), kdy se několikrát musel měnit datum plesu, nakonec se našel vhodný termín, a to sobota 8. února. Plesová zábava se uskutečnila v restauraci U muzea, kde se sešlo přes 60 úžasných hostů, na které čekala bohatá tombola a zábavné hry. Poděkování patří vedení restaurace a všem zaměstnancům. K tanci a poslechu doprovázela skvělá česko-slovenská hudební dvojice Yarka&Pablo z Valašského Meziříčí. S hudbou byli všichni velice spokojeni, dalo by se říct nadšení, a tak jsme se už nyní domluvili na termínu příštího plesu a to 13.2.2021. Tímto Vás srdečně zveme na Lidovecký ples 2021.

Dělení farní evangelizační buňky PAPRSEK

Hromniční neděle 2.2.2020 nazývána také jako – setkání, byla v naší farnosti výjimečná.

O tuto událost se postarali členové farní evangelizační buňky Paprsek, dále jen FEB, která dozrála k tzv. “dělení“. K této slavnostní události došlo na konci hrubé mše svaté, kdy s pověřením otce Kamila i otce Františka uvedl toto dělení Milan Volf, koordinátor FEB z Rožnova pod Radhoštěm.

Buňku Paprsek navštěvuje v současné době 17 členů. Bylo již potřeba, aby se buňka rozdělila, a tím plnila svou hlavní funkci a tou je možnost přijímat další členy z farnosti i okolí.

Vážíme si podpory z řad farníků, ale i členů buněk z Rožnova i Hovězí, kteří nás osobně přijeli povzbudit a společně se duchovně poveselit.

Pane žehnej Tvé rostoucí dílo.

Více o FEB naleznete zde: https://www.evangelizacnibunky.cz/

no images were found