Schola – chaloupka 2020

CHALOUPKA 2020

Každoroční akcí naší scholy je chaloupka, a i tento rok jsme si společně mohli užít 4 dny u nás v pastoráku. Celým programem nás provázely „záhadné deníky“, které tak nějak souvisely s vybranými evangelii z Písma. Tento rok máme totiž Rok Bible, a tak jsme se chtěli na čtení Knihy knih zaměřit. Zobrazit více »

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

   Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni též jako Solunští bratři, v rámci své misie přišli na Velkou Moravu na pozvání knížete Rostislava a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který vytvořil Cyril také písmo nazývané hlaholice. Jan Pavel II. Je v roce 1981 prohlásil za spolupatrony Evropy a jsou hlavními patrony Moravy. Zobrazit více »

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

BOŽÍ TĚLO

V neděli 14. června jsme se mohli v naší farnosti účastnit slavnosti Těla a Krve Páně.

  Boží Tělo je slavnost, při které se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii.

  Součástí bylo procesí, při němž byla našim otcem Františkem nesena Svátost oltářní ke čtyřem předem připraveným oltářům. Průvod byl veden ministranty s křížem v čele, za nimi šli děti, a rozhazují květiny před kněze nesoucího Svátost oltářní. Vše probíhalo za doprovodu zpěvu všech přítomných farníků, kteří se řadili za kněze.

   Při zastavení u jednotlivých oltářů otec František žehnal farnosti, rodinám a celé obci.

Panno Maria, naše prostřednice, děkujeme, že se můžeme zase setkávat ve větším počtu.

no images were found

Pastýřský list a Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů

Drazí bratři a sestry,
s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace znovu sejít ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme Nejsvětější Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on, který je láska, žije ve společenství, ve společenství lásky. Kde je láska, tam musí být milující i milovaný. Kde je dokonalá láska, je dokonalé darování se i přijetí. Můžeme říci, že Otec je ten, který se cele daruje Synovi. Syn je prázdný od sebe a je plně pro Otce, kterého bezvýhradně přijímá. Jejich vztah, láska mezi nimi, je Duch Svatý. Toto tajemství víry je nejen charakteristickým znakem křesťanské víry, ale i křesťanského života.

Zobrazit více »

Velikonoční pozdrav arcibiskupa Graubnera: „Udělejme si čas na Boha“

Drazí bratři a sestry,
dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému děkování Bohu. Zobrazit více »

Světlo Kristovo! Zapalme na Bílou sobotu po setmění svíčku

Liturgie Velikonočního třídenní

Veškeré informace k slavení Velikonočních svátků naleznete na Liturgie.cz: 
Velikonoce 2020 – veškeré info

Komentáře ke všem čtením tridua:
Velikonoční triduum 2020


Milí bratři a sestry,
jistě jsou velmi cenná naše osobní rozhodnutí sledovat bohoslužby prostřednictvím TV nebo streamovaných bohoslužeb na YouTube či na Facebooku. To vše je jistě velmi užitečné. Avšak, z hlediska křesťanského slavení nám v těchto „vzdálených“ bohoslužbách chybí vlastní ponoření se do toho, co je právě slaveno. Televizor či internet nám nemohou nahradit naše vlastní „ponoření“ se do liturgie. Je vhodné si připomenout, že liturgie je slavena, nikoliv sledována. A slavit znamená ponořit sebe samého do osobního setkání s Kristem, který se nás chce dotknout a přivést do společenství s Bohem Otcem.

Zobrazit více »

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Níže naleznete prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav:

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

zdroj textu naleznete zde

Křížové cesty

Plesová sezóna skončila a bujaré veselí také. Popeleční středa nás vybízí ke ztišení a nejlépe k vnitřnímu obrácení srdce. K tomu nám napomáhá 40 denní postní doba a samozřejmě k plno hodnotnému prožití této doby patří křížové cesty.
Drazí farníci, přátelé a poutnici, můžete se zastavit a společně v Našem chrámu Panny Marie Sněžné prožít tyto cesty. Každý pátek se na Vás těší děti od 17:30h a provedou Vás 14 zastaveními. Další možností je přede mší ve středu anebo před hlavní nedělní mši svatou v 10h, kdy Vás po 6 neděl budou doprovázet místní farníci z řad maminek, otců rodin, seniorů a mládeže. (Bližší informace o křížových cestách a adoracích v kolonce ohlášky).
Poslední křížová cesta bude dopoledne na Velký pátek 10. 4. 2020 a půjde se průvodem obcí Velké Karlovice z údolí Léskové (chaty Pod javorem, nebo bývalé celnice) ke kostelu. Délka trasy cca 9 km, která je celá vedena po cyklostezce a vhodná pro kočárky i vozíčky (přesný čas dopředu upřesníme, ale tak aby navazoval na autobusové spojení).
Pane, žehnej tuto dobu, tyto díla a všem zúčastněným.

Pastýřský list pro První neděli postní 2020

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana slavnostně zapsal do seznamu svatých.
Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple vybudované nad jeho mučírnou, kde je dochovaný skřipec, na němž byl mučený, či do katedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému rozjímání o jeho odkazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali jen u rozjímání či liturgické oslavy, ale kdybychom odpověděli na jeho poselství velmi prakticky.
Mučedník zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svátosti smíření, která
přináší vnitřní uzdravení, a pokoj těm, kteří se pokorně a s důvěrou otevřou působení Boží milosti, kteří odevzdají Božímu milosrdenství všechna svá provinění a duchovní zranění. Využijme postní doby k dobré zpovědi a pamatujme, že plody této svátosti velmi závisí na naší přípravě. Nebojme se věnovat přípravě na zpověď hodně energie a času, aby naše duchovní uzdravení mělo větší trvání.
Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se modlit ani v krutých bolestech mučení. Když vykloubené ruce nemohly obracet listy modlitební knihy, dělal to jazykem. Najděme si v postní době více času na každodenní rozhovor s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly a pokoje.
Svatý Jan zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, když jim vyšel vstříc s průvodem, v jehož čele nesl v monstranci Krista přítomného pod způsobou chleba. Eucharistický Kristus přebývá ve všech svatostáncích našich kostelů. Přicházejme na adoraci s podobnou vírou, že Kristus v eucharistii může zachránit každou naši obec. V naší diecézi je nepřetržitá adorace. Každý den v roce se adoruje v některém z našich kostelů. Někde je ovšem hodně zkrácená. Najděte odvahu prodloužit tyto adorace na celý den až do pozdního večera, když už ne do noci. Kde je farníků málo, pozvěte si na pomoc věřící z okolí. Adorace je mocným lékem na nemoci naší doby. Už svatý Julián Eymard říkal, že tato doba je nemocná proto, že neadoruje. Pokorné klečení před svatostánkem učí správnému vidění a moudrosti. Rozhovor s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním vyjádřením naší víry, říká kardinál Sarah. Mějme odvahu klečet před svatostánkem a můžeme počítat se záchranou světa.
Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše věrnost církvi vyžaduje poslušnost k současnému papeži. Papež František dává mnoho silných výzev. Vezměme si jako úkol pro postní dobu aspoň jednu z nich: výzvu ke skromnému životu a ochraně životního prostředí, které je Božím darem. Přírodu nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji i řádně spravovat a jednou se z toho budeme před ním zodpovídat. Současný styl života je velmi nákladný a k přírodě bezohledný. Žádný z nás není tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě přispět, když bude žít skromněji a šetrněji, tolik nenakupovat a nevyhazovat, méně jezdit autem a létat letadlem, více chodit pěšky či na kole, zbytečně nesvítit a netopit, šetřit vodou, poctivě třídit odpad a nevyhazovat žádné jídlo. I to všechno může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu Božího stvoření, naší zodpovědnosti před Bohem.
Víme, že betonování a asfaltování velkých ploch, které donedávna sloužily jako pole, přispívá k oteplování a vysychání krajiny, že naopak by krajině mohlo pomoci sázení stromů. Proto Vás zvu ke společnému dílu. Vysázejme na farní zahrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je mnoho věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich málo a mají zahrady velké, sami na jejich obdělání nestačí. Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen s vysazováním, ale i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. Vím, že nákup ovoce v obchodě je pohodlnější, ale společná práce pomáhá budovat živé společenství, dětem pomáhá zakoušet realitu a navykat na práci i zodpovědnost. Sklizené plody vytváří příležitost k dobrým skutkům. Navíc v situaci, kdy postupně končí státní příspěvek na provoz církví, musí všechny farnosti hledat cestu k hospodářské samostatnosti. Toto může být malý, ale důležitý krůček. Nejde o podnikání, ale o společný život farní rodiny, v níž jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky v obchodě, ale vezmou si je ze zahrady za dobrovolný příspěvek na kostel.
Drazí přátelé, nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. Jen modlitba a skromný způsob života jsou úkolem pro každý den. Dobrá příprava na zpověď je úkolem na postní dobu. Adorační den máte jednou za rok. Sázení stromů je služba další generaci.
S vděčností za Vaši spolupráci na obnově světa každému z Vás ze srdce žehná
                                                                                                               arcibiskup Jan

text možno stáhnout v pdf zde