Svátek našeho kostelíka (pouť 2021)

Při svátku Panny Marie Sněžné, který přesně vychází na 5. srpna se konají poutě, která letos vycházela na neděli 9. srpna. (Pokud 5. srpen vychází na neděli, pondělí nebo úterý může být pouť v prvním týdnu srpnového měsíce).

Tento náš svátek má úžasnou historii, neboť má společnou událost, která nás pojí s nejstarší mariánskou bazilikou v Římě Santa Maria Maggiore (patří mezi 4 nejvýznamnější stavby Itálie a také zde byli přijati obhájci staroslověnského jazyka  sv. Cyril s Metodějem). Touto událostí je Boží prozřetelností označení svatých míst v srpnových dnech sněhovou pokrývkou.

Otec František nás přede mši svatou uvítal a představil hlavního celebranta této pouti, kterým byl o. Marek, rovněž ze Společnosti Božího Slova. Momentálně působí v Bratislavě a patřící mezi znalce Písma svatého (je možné ho vidět na televizi Lux apod).

Jeho promluva směřovala k důležitosti rodiny. Otcovství a mateřství je vyvolený úkol každého z nás a záleží, jestli se necháme vést Božím konáním. Žít příkladem víry a co nejdůležitější je, že podle ní konat živé skutky (a to je právě mnohdy nesnadný úkol). V prosbách jsme prosili i o uchování „údržbu“ památek a věcí, ale v přeneseném slova smyslu i uchování daru víry, který nám byl věnován.

Proto opět nesmíme zapomenout na všechny, kteří se jakýmkoli způsobem  zapojili do příprav na zdárném konání poutě.

Obzvláště bych vyzdvihl práci ogarů Egrových z Karolinky, kteří obětavým způsobem přes 1 měsíc natírali celý kostelík, tak i přilehlé budovy a neskutečně využili krásné požehnané počasí.  Poděkování patří i kameníkům z Halenkova, kteří pod záštitou obecního úřadu, opravovali plotovou nadezdívku, včetně masivní kamenné římsy (zatím od horního konce po bránu kostela). Dílo je opravdu zdařilé a kdo neví ani by netušil, že je to zgruntu nové. V neposlední řadě nesmíme zapomenout i na pracovníky obecního úřadu.

„Nechť společné dílo Naše, je výsledek života a dění ve farnosti a obci Naši.“                                                                                                                                                                                  P.K.